II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
7. august 2020, meniny má Štefánia

Cestný správny orgán

V závislosti od druhu zvláštneho užívania je vecne a miestne príslušným cestným správnym orgánom – Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (Okresný úrad dopravy) alebo Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (Okresný úrad dopravy v sídle kraja).

Niektoré príklady pre určenie cestného správneho orgánu

Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (Okresný úrad dopravy) povoľuje zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy.

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (Okresný úrad dopravy v sídle kraja) povoľuje zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa presahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy. Ak prepravná trasa presahuje územný obvod kraja, povoľuje ju okresný úrad dopravy v sídle kraja, na ktorého území sa preprava začína.

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (Okresný úrad dopravy v sídle kraja) povoľuje športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu. Ak presahuje územný obvod kraja, povoľuje ich okresný úrad dopravy v sídle kraja, na ktorého území sa podujatie začína. Športové a iné podujatia konané na miestnych komunikáciách povoľuje obec. Na vydanie povolenia cestného správneho orgánu je potrebný predchádzajúci súhlas dotknutého okresného úradu dopravy v sídle kraja a dopravného inšpektorátu.

Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len cestný správny orgán) sú:

 1. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“),
 2. Okresný úrad Košice (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja“),
 3. Okresný úrad Košice
  Okresný úrad Košice – okolie
  Okresný úrad Michalovce
  Okresný úrad Rožňava
  Okresný úrad Spišská Nová Ves
  Okresný úrad Trebišov, (ďalej len „okresné úrady“).

Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

Okresný úrad v sídle kraja:

 1. vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy,
 2. povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len nadmerná a nadrozmerná preprava), ak prepravná trasa presahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy. Ak prepravná trasa presahuje územný obvod kraja, povoľuje ju okresný úrad dopravy v sídle kraja, na ktorého území sa preprava začína,
 3. dodatočne vyberajú rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu, ak sa nadmerná a nadrozmerná preprava vykonala na diaľnici alebo na ceste bez povolenia. Rozhodnutie vydá ten okresný úrad dopravy v sídle kraja, na ktorého území sa nepovolená preprava zistila,
 4. určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách I. triedy a na cestách I. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
 5. sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov regiónov.

Okresné úrady:

 1. vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
 2. povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy,
 3. vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,
 4. riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,
 5. prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií,
 6. určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
 7. sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov obcí a zón.

Cestný správny orgán a obec môžu určovať používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľovať vyhradené parkoviská len so súhlasom dopravného inšpektorátu.

Cestný správny orgán môže povoliť zvláštne užívanie diaľnic a ciest len so súhlasom dopravného inšpektorátu, v miestnej pôsobnosti ktorého sa zvláštne užívanie diaľnic a ciest začína.

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre cesty II. a III. triedy vykonávajú okresné úrady. Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán.

Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú:

 1. nad diaľnicami a cestami pre motorové vozidlá ministerstvo,
 2. nad cestami I. triedy okresné úrady dopravy v sídle kraja,
 3. nad cestami II. a III. triedy okresné úrady dopravy,
 4. nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami obce.Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci strediska: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x