Z dôvodu výskytu a šírenia koronavírusu 2019-nCov a následných opatrení budú objekty Správy ciest KSK pre verejnosť uzatvorené. Z tohto dôvodu uprednostňujeme mailovú a telefonickú komunikáciu. Daný stav bude trvať až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.  ●  II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
29. máj 2020, meniny má Vilma

Obnova a údržba dopravného značenia

ZHOTOVOVANIE VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
(v súlade s STN 01 8020, STN EN 1436 a ďalšie súvisiace normy, právne a technické predpisy)

Vodorovné dopravné značenie ciest slúži na vedenie, organizáciu, riadenie a zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy. Z hľadiska riadenia dopravy vymedzujú dopravné funkciu pre jednotlivé dopravné plochy, hlavne jazdné, spojovacie rozdeľovacie pruhy, úseky so zákazom státia. Vykonáva sa pri suchých vozovkách pri teplotách doporučených výrobcom náterových hmôt.
Vodorovné značenie plní funkciu iba vtedy, ak je dobré viditeľné a ľahko rozpoznateľné. Viditeľnosť značenia za denného svetla je rozsah zostávajúcej čiary značenia a je podmienená farebným kontrastom s okolitou vozovkou. V noci musí byť vodorovné značenie viditeľné  pri rozsvietených reflektoroch, za  normálnych poveternostných podmienok na vzdialenosť najmenej 100 m v priamom rovnom úseku.

Strojové striekanie vodorovného značenia

Strojové striekanie vodorovného značenia farbami, ktoré zasýchajú odparovaním rozpúšťadiel a riedidiel s použitím automatických striekacích pištolí, je najjednoduchší spôsob realizácie. Predpokladom plynulého striekania vodorovného značenia farbami je dokonalá príprava stroja, hlavne čistota zásobníkov farby a hadíc, ktorými farba preteká k pištoliam, dýzam striekacích pištolí. Správne nastavenie výšky pištolí na zamedzenie stekania farby po stieracích kotúčoch zvyšuje geometrickú presnosť značenia. Kvalitné striekanie značenia farbami sa zabezpečuje hlavne dodržaním vhodnej konzistencie farieb, dodržaním rovnomernosti nástreku v celej šírke pruhu nanášaného značenia a vhodnou pojazdnou rýchlosťou značkovacieho stroja. Geometrická presnosť kladeného značenia sa zabezpečuje stieracími kotúčmi alebo clonami.

Ručné striekanie vodorovného dopravného značenia

Ručné striekanie vodorovného značenia sa väčšinou uskutočňuje tam, kde sa nemôžu použiť značkovacie stroje napríklad pri zriaďovaní značenia parkovacích plôch, značenie priechodov pre chodcov, dopravných šípok, nápisov na vozovke a šikmých rovnobežných čiar.

Ručná pokládka značenia sa uskutočňuje:

  • striekacou pištoľou s použitím šablón
  • ručne vedeným značkovacím strojom HZS - R

Pred ručným striekaním sa upraví kryt vozovky a pripraví sa značkovacia látka na značenie.  Z vozovky sa odstránia nečistoty, prach hlina a piesok. Mastné olejové škvrny sa odstránia vhodným organickým rozpúšťadlom. Po očistení sa nechá rozpúšťadlo úplne odpariť. Striekanie sa vykonáva striekacou pištoľou pri použití stroja HZS – R, ktorý je vybavený prídavnými ručnými striekacími pištoľami, s použitím šablón. Pri značení ručnou striekacou pištoľou sa farba precedí, aby sa zabránilo zanášaniu dýzy striekacej pištole. Na dosiahnutie hrúbky vrstvy mokrého nástreku značenia je nutné použiť správnu techniku, zvoliť zodpovedajúcu vzdialenosť pištole od povrchu vozovky, vhodný tlak rozprašovacieho vzduchu pištole, tlak v zásobníku farby a dbať na plošnú rovnomernosť nástreku.

ZHOTOVOVANIE ZVISLÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

Zvislé dopravné značenie (ďalej ZDZ) používané na označovanie pracovného miesta na komunikácii sa umiestňujú na pravom okraji komunikácie, pri viacerých pruhoch v jednom smere obojstranne. ZDZ nesmú zasahovať do dopravného priestoru komunikácie. Významné ZDZ na smerovo rozdelených a na komunikáciách s vysokou intenzitou dopravy a za nepriaznivých miestnych okolností sa umiestňujú aj na ľavom okraji komunikácie.  ZDZ sa v rámci pracovného miesta umiestňujú čo najbližšie k pravému, resp. ľavému okraju komunikácie. ZDZ sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky. Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcii je možné umiestniť maximálne dve ZDZ rovnakej veľkosti a rovnakého vyhotovenia. V prípade dlhého pracovného miesta je vhodné v primeranej vzdialenosti opakovať umiestnenie prenosných ZDZ. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja prenosnej ZDZ od jazdného alebo pomocného pruhu je 0,5 m až 2 m. Vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja trvalej ZDZ od vonkajšieho okraja spevnenej časti krajnice alebo od obrubníka je 0,5 m až 4 m Prenosné ZDZ sa umiestňujú tak, aby sa spodný okraj značky nachádzal vo výške najmenej 1,0 m nad úrovňou PK na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách pre motorové vozidlá a na viacprúdových, najmä smerovo rozdelených cestách, na ostatných PK v obci a mimo obce najmenej 0,6 m nad úrovňou PK. Pokiaľ je to možné, všetky ZDZ použité na pracovnom mieste majú byť umiestnené v rovnakej výške nad PK. Na zabezpečenie jedného pracovného miesta sa musia používať ZDZ rovnakého typu a vyhotovenia.
ZDZ sa môžu dočasne zrušiť krížovým prelepením oranžovo-čiernou páskou šírky najmenej 50 mm. Ciele na informatívnych ZDZ sa dočasne zrušia vodorovným prelepením páskou.

VYPILOVANIE STROMOV A KONÁROV REŤAZOVÝMI PÍLAMI

Pri vypilovaní stromov, prerezávaní je potrebné zaistiť, aby do ohrozeného priestoru nevstupovali a ani sa v ňom nepohybovali žiadne osoby s výnimkou pilčíka. Pri práci s reťazovou pílou je potrebné brať do úvahy druh dreviny, hrúbku, tvar koruny, naklonenie, terén a poveternostné podmienky. Pred vypilovaním stromu si pilčík upraví a vyčistí blízke okolie od viditeľných prekážok a zaistí si ústupovú cestu od stromu. Ak začne vypílený strom padať, pilčík vyberie pílu z rezu a ustúpi po ústupovej ceste na bezpečné miesto, šikmo stranou dozadu od padajúceho stromu.
Pri vypilovaní stromov je potrebné postupovať zodpovedne, aby kmene stromov, konáre pri páde neohrozili bezpečnú premávku na komunikáciách a nepoškodili nadzemné vedenie. V prípade, ak sa nedá vylúčiť pád vypilovaného stromu na komunikáciu, zodpovedná osoba zaistí zastavenie premávky v oboch smeroch v takej vzdialenosti, ktorá sa bude rovnať najmenej dvojnásobku dĺžky stromu od predpokladaného miesta dopadu.

ČISTENIE KRAJNÍC PRI CESTÁCH

Krajnice tvoria nevyhnutnú súčasť cestného telesa. Skladajú sa zo spevnenej a nespevnenej časti. Spevnená časť krajnice býva upravená /štrkom, pieskom, drvou, obaľovanou zmesou/, nespevnenú časť krajnice ukončuje cestné teleso a tvorí ju nasypaná a zhutnená zemina. Aby bol zabezpečený dobrý odtok vody z povrchu vozovky je potrebné, aby krajnica výškovo nadväzovala na vozovku a mala väčší priečny sklon ako vozovka.
Znečisťovaním vozoviek prichádza k narastaniu krajníc nad úroveň vozovky, čím sa vytvorí zemný val, ktorý zabraňuje odtoku vody. Tento val je potrebné pravidelne odstraňovať.
Na zarezávanie krajníc sa používa stroj – zrezávač krajníc. Na nakladanie odstránenej zeminy sa používa univerzálny nakladač. Dokončovacie práce okolo pevných prekážok sa vykonávajú ručne. Pri čistení krajníc sa zemina odstraňuje radlicou zrezávača a priamo je nakladaná pásovým dopravníkom na nákladné motorové vozidlo v predpísanej vzdialenosti. Pred začatím prác je potrebné skontrolovať terén a odstrániť kamene, drôty, drevo a podobne, prípadne zreteľne označiť prekážky, ktoré sa nedajú odstrániť. Krajnice je potrebné zrezávať za vhodných klimatických podmienok. Zemina  z krajníc by mala byť vlhká, aby nebolo potrebné ju kropiť. Vodič zrezávača si musí pred začatím prác dohovoriť jasné a zreteľné signály s vodičom motorového vozidla a s ostatnými pracovníkmi. Ručné dočisťovanie sa môže prevádzať len v bezpečnej vzdialenosti za strojom.

ČISTENIE PRIEKOP

Základným prvkom otvoreného odvodňovacieho zariadenia je priekopa. Aby sa zabezpečila správna funkcia priekop, ktorá spočíva v odvodnení povrchovej zrážkovej vody, prípadne prameňov podzemnej vody, treba ju očistiť. Zanedbané priekopy sa stávajú zhromaždiskom vody so všetkými negatívnymi vplyvmi  na cestné teleso. K zanášaniu priekopy dochádza v tých miestach, kde pretekajúca voda stráca rýchlosť a to hneď z dôvodu nedostatočného sklonu dna, alebo pre výskyt prekážok, ktoré zabraňujú plynulému odtekaniu.

Pre plynulé odtekanie treba dané úseky čistiť minimálne 5m pred a 5 m za objektom (mostom, priepustom, vtokovým objektom).

Na čistenie, prehlbovanie priekop sa používa prídavné zariadenie ku traktoru /hĺbič priekop/, univerzálny nakladač so špeciálnou podkopovou lyžicou. Dokončovacie práce pri pevných prekážkach sa vykonávajú ručne. Prídavným zariadením ku traktoru na čistenie priekop je článková reťaz, na ktorej sú rozrývacie nože a lopatky. Reťaz prebieha cez vodiace kladky v ráme. Vyťažený materiál sa ukladá na krajnicu a odváža sa na určené skládky. Okolo pevných prekážok  na krajnici je treba zdvihnúť pred prekážkou pracovný rám a za prekážkou opäť spustiť do pracovnej polohy. Tieto vynechané miesta v priekopách sa musia dočistiť ručne. Pri použití univerzálneho nakladača pri čistení priekop, sa vyťažený materiál priamo nakladá na  motorové vozidlá a odváža. Po skončení prác s nakladačom, sa môže vykonať dočistenie priekop hĺbičom. Čistenie a hĺbenie priekop je potrebné vykonávať pri priemernej vlhkosti zeminy. Pred každým začatím prác skontroluje určený pracovník terén, prípadné prekážky odstráni alebo označí.
Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ oblasti: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Riaditeľ oblasti: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x