16. január 2019, meniny má Kristína

Politika kvality

Vedenie organizácie SC KSK sa zaväzuje plniť požiadavky systému manažérstva kvality tak, aby bola zabezpečená schopnosť organizácie trvalo poskytovať svoje produkty a služby, plniť požiadavky zákazníka a aplikovateľné požiadavky predpisov so zameraním na zveľaďovanie spokojnosti zákazníka.

Pre dosiahnutie svojho dlhodobého, úspešného a komplexného rozvoja vedenie organizácie stanovuje túto základnú zásadu politiky kvality, ktorá je záväzná pre všetkých zamestnancov organizácie:

  • meradlom kvality všetkých činností organizácie je spokojnosť zákazníka.


Hlavnými princípmi zavedeného systému manažérstva kvality sú:
  • efektívna komunikácia so zákazníkom, dôsledné určenie, pochopenie a plnenie jeho požiadaviek a očakávaní pri súčasnom rešpektovaní jeho potrieb a možností
  • výber odborne spôsobilých externých poskytovateľov tovarov, prác a služieb, spĺňajúcich požiadavky organizácie na kvalitu
  • efektívna interná komunikácia a tímová spolupráca
  • účinná motivácia zamestnancov ku kvalite, za kvalitu svojej práce zodpovedá každý zamestnanec, ktorý prácu vykonáva, pričom vedenie organizácie sa hlási k zodpovednosti za vytvorenie podmienok pre jej kvalitné vykonávanie
  • udržiavanie a rozvíjanie odborných znalostí zamestnancov, vytváranie predpokladov na ich spokojnosť a efektívnu prácu
  • monitorovanie a overovanie funkčnosti systému manažérstva kvality

Vedenie organizácie SC KSK sa stotožňuje s požiadavkami na kvalitu stanovenými normou STN EN ISO 9001:2016 a politiku kvality prezentuje nielen v rámci organizácie, ale aj navonok. Aktívne prezentovanie hlavných princípov systému manažérstva kvality na všetkých pracoviskách organizácie prispieva k zvyšovaniu povedomia zamestnancov v oblasti zabezpečovania kvality.

Vedenie organizácie SC KSK sa týmto zaväzuje trvale zlepšovať systém manažérstva kvality a zaistiť dostupnosť všetkých potrebných zdrojov na vypracovanie, implementáciu, udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality.
Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: mnb@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ oblasti: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: snv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska : Ing. Peter Kliment
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: rv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: tv@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: mi@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x