Dispečing v pracovných dňoch 6:00h - 18:00h 055/78 60 061, nonstop 055/39 59 000  ●  II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
25. február 2020, meniny má Frederika, Frederik

Politika kvality

Vedenie organizácie SC KSK sa zaväzuje plniť požiadavky systému manažérstva kvality tak, aby bola zabezpečená schopnosť organizácie trvalo poskytovať svoje produkty a služby, plniť požiadavky zákazníka a aplikovateľné požiadavky predpisov so zameraním na zveľaďovanie spokojnosti zákazníka.

Pre dosiahnutie svojho dlhodobého, úspešného a komplexného rozvoja vedenie organizácie stanovuje túto základnú zásadu politiky kvality, ktorá je záväzná pre všetkých zamestnancov organizácie:

  • meradlom kvality všetkých činností organizácie je spokojnosť zákazníka.


Hlavnými princípmi zavedeného systému manažérstva kvality sú:
  • efektívna komunikácia so zákazníkom, dôsledné určenie, pochopenie a plnenie jeho požiadaviek a očakávaní pri súčasnom rešpektovaní jeho potrieb a možností
  • výber odborne spôsobilých externých poskytovateľov tovarov, prác a služieb, spĺňajúcich požiadavky organizácie na kvalitu
  • efektívna interná komunikácia a tímová spolupráca
  • účinná motivácia zamestnancov ku kvalite, za kvalitu svojej práce zodpovedá každý zamestnanec, ktorý prácu vykonáva, pričom vedenie organizácie sa hlási k zodpovednosti za vytvorenie podmienok pre jej kvalitné vykonávanie
  • udržiavanie a rozvíjanie odborných znalostí zamestnancov, vytváranie predpokladov na ich spokojnosť a efektívnu prácu
  • monitorovanie a overovanie funkčnosti systému manažérstva kvality

Vedenie organizácie SC KSK sa stotožňuje s požiadavkami na kvalitu stanovenými normou STN EN ISO 9001:2016 a politiku kvality prezentuje nielen v rámci organizácie, ale aj navonok. Aktívne prezentovanie hlavných princípov systému manažérstva kvality na všetkých pracoviskách organizácie prispieva k zvyšovaniu povedomia zamestnancov v oblasti zabezpečovania kvality.

Vedenie organizácie SC KSK sa týmto zaväzuje trvale zlepšovať systém manažérstva kvality a zaistiť dostupnosť všetkých potrebných zdrojov na vypracovanie, implementáciu, udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality.
Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: mnb@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ oblasti: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: snv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Riaditeľ oblasti: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: rv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: tv@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: mi@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x