Z dôvodu výskytu a šírenia koronavírusu 2019-nCov a následných opatrení budú objekty Správy ciest KSK pre verejnosť uzatvorené. Z tohto dôvodu uprednostňujeme mailovú a telefonickú komunikáciu. Daný stav bude trvať až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.  ●  II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
29. máj 2020, meniny má Vilma

Postup pre zriadenie vjazdu

Správa ciest Košického samosprávneho kraja zabezpečuje správu a údržbu ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja - ciest, ktoré sú vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja. Ako správca ciest sa Správa ciest Košického samosprávneho kraja vyjadruje k stavbám ako aj ostatným činnostiam, ktoré majú vplyv na cesty II. a III. triedy.

Postup pre vybavenie žiadosti o pripojenie na cestu - formou zriadenia vjazdu na cestu II. alebo III. triedy

Žiadosť, ktorej prílohami bude:
 • projektová dokumentácia stavby vjazdu na cestu
 • technická správa
 • situácia umiestnenia stavby vjazdu na katastrálnej mape
 • farebne vyznačený obvod vozovky cesty na katastrálnej mape
 • list vlastníctva pozemku pod stavbou vjazdu a dotknutou časťou pozemku pod cestou
 • vzorový priečny a pozdĺžny rez stavby vjazdu
 1. K žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby - zriadenia vjazdu na cestu je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu stavby vjazdu na cestu, ktorú spracuje oprávnená osoba (zodpovedný projektant – odborne spôsobilá osoba).

  Náležitosti projektovej dokumentácie:
  • technická správa
  • situácia umiestnenia stavby vjazdu na podklade z katastrálnej mapy
  • na situácii má byť aj farebne vyznačený obvod vozovky cesty (koniec asfaltu)
  • kópia listu vlastníctva – postačuje výpis z katastrálneho portálu www.katasterportal.sk
  • listy vlastníctva a katastrálna mapa nemajú byť staršie ako 3 mesiace, z dôvodu aktuálnosti údajov
  • vzorový priečny a pozdĺžny rez stavby vjazdu, kde bude riešená skladba stavby vjazdu, ktorou bude pripojený vjazd na cestu II. resp. III. triedy. Pre priame pripojenie vjazdu na cestu je nutné pripojiť sa povrchom z asfaltu alebo betónu. Nikdy nie povrchom z tvárnic alebo dlažby. Povrchová voda z vjazdu nesmie vytekať na cestu - ak je vjazd naklonený do kopca, je potrebné riešiť odvodnenie vjazdu mrežou resp. žľabom.
   Pokiaľ vjazd preklenuje priekopu, je nutné umiestniť do priekopy betónovú alebo oceľovú rúru alebo betónový žľab U prierezu s mrežou (nie PVC rúru, pretože táto nie je pevnostne stála voči slnečnému žiareniu). Je nutné dbať na dostatočný profil rúry alebo žľabu.
 2. Vypracovanú projektovú dokumentáciu vjazdu so žiadosťou o jej odsúhlasenie je potrebné zaslať na adresu:

  Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  Ostrovského 1
  040 01 Košice


  SC KSK sídli v areáli Strednej odbornej školy Ostrovského 1, vstup autom do areálu je zo sídliska Železníky, alebo pešo po ul. Alejová, za budovou Alejová č. 5.
  Žiadosť s projektovou dokumentáciou je možné doručiť aj osobne na sekretariát SC KSK. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii vjazdu s podmienkami, podmieňujúcimi súhlas so žiadosťou, bude žiadateľovi zaslané najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Podľa náročnosti vjazdu vykoná pracovník SC KSK aj fyzickú obhliadku miesta budúceho vjazdu. V prípade potreby bude žiadateľ o vjazd kontaktovaný príslušným pracovníkom SC KSK. Vyjadrenie SC KSK sa vydáva bezodplatne.
   
 3. Vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby vjazdu na cestu so žiadosťou o jej odsúhlasenie je potrebné zaslať aj na okresný dopravný inšpektorát, podľa príslušného okresu. Toto vyjadrenie príslušný policajný odbor vydáva bezodplatne.
   
 4. Po obdržaní súhlasných vyjadrení od Správy ciest Košického samosprávneho kraja a okresného riaditeľstva policajného zboru - okresného dopravného inšpektorátu, je nutné podať „Žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolenie pripojenia na cestu" na okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, podľa príslušného obvodu.
  V rámci žiadosti sa uhrádza správny poplatok formou kolku – podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
  Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na základe priložených vyjadrení zaháji konanie čoho výsledkom bude vydanie rozhodnutia.

  Vzor žiadosti

Žiadosti na Správu ciest Košického samosprávneho kraja ako aj okresné riaditeľstvo policajného zboru - okresný dopravný inšpektorát sa podávajú písomnou formou. Žiadosť na okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie sa podáva formou vyplnenej predtlače, ktorá je k dispozícii na príslušnom okresnom úrade.


Adresy Okresných riaditeľstiev policajného zboru

 • Okresné riaditeľstvo PZ Košice – okolie, Trieda SNP 35, 041 02 Košice
 • Okresné riaditeľstvo PZ v Michalovciach, Hollého 46, 071 01 Michalovce
 • Okresné riaditeľstvo PZ v Trebišove, M. R. Štefánika 2319/180
 • Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava
 • Okresné riaditeľstvo PZ v Spišskej Novej Vsi, Elektrárenská 1, 052 80 Spišská Nová Ves

Adresy okresných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

 • Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice – okolie
  Hroncova 13; 041 61 Košice
 • Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Michalovce
  Námestie slobody č. 1; 076 01 Michalovce
 • Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trebišov
  M. R. Štefánika 1161 / 184; 075 01 Trebišov
 • Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Rožňava
  Kósu Schoppera č. 10; 048 01 Rožňava
 • Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Spišská Nová Ves
  Štefánikovo námestie č. 1; 052 01 Spišská Nová VesRiaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ oblasti: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Riaditeľ oblasti: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x