Z dôvodu výskytu a šírenia koronavírusu 2019-nCov a následných opatrení budú objekty Správy ciest KSK pre verejnosť uzatvorené. Z tohto dôvodu uprednostňujeme mailovú a telefonickú komunikáciu. Daný stav bude trvať až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.  ●  Dispečing v pracovných dňoch 6:00h - 18:00h 055/78 60 061, nonstop 055/39 59 000  ●  II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
30. marec 2020, meniny má Vieroslava

Realizácia stavieb v rámci Regionálneho operačného programu 5.1

V rámci programového obdobia 2007 – 2013 má Slovenská republika možnosť využívať finančné prostriedky z fondov Európskej únie v rámci Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013. Pre oblasť dopravnej infraštruktúry ciest II. a III. triedy je relevantný Regionálny operačný program Prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

V Košickom kraji prebehli v období rokov 2010 a 2011 stavebné práce na rekonštrukcii ciest v týchto okresoch:
1. V okrese Košice – okolie, kde bol rekonštruovaný úseky cesty II/548 Šemša – Hodkovce – Nováčany, Nováčany - Rudník, Jasov, prieťah, Medzev – Štós, Štósky kopec – Smolník. Na úseku cesty II/549 je to úsek cesty Smolnícka Huta – Smolník. V intraviláne obce Ploské – okružná križovatka. Opravy krytov ďalej prebeli na ceste č. III/050201, III/068009. Súčasne v týchto úsekoch ciest prebehla i rekonštrukcia mostných objektov. Celkovo sa v rámci týchto stavebných prác v okrese Košice – okolie obnovilo 17,248 km ciest a štyri mostné objekty.
2. V okrese Trebišov prebehli stavebné práce v úsekoch ciest II/ 552 Nižný Žipov – Stanča, II/552 Zemplínsky Klečenov – križovatka I/79, III/552046 – Stanča - križovatka s III/552017, III/552046 Zemplínsky Klečenov – Zemplínska Nová Ves, III/552017 Zemplínska Nová Ves – spojka. Súbežne v týchto úsekoch ciest prebieha rekonštrukcia dvoch mostných objektov a to v Nižnom Žipove a v Stanči. Celkovo sa v rámci týchto stavebných prác v okrese Trebišov obnovilo 10,340 km ciest a dva mosty.
3. V okrese Michalovce prebehli stavebné práce v úsekoch ciest III/552032 Križovatka s cestou III/050243 – Kristy, III/552032-013 Kristy – Porostov – Ostrov – Sobrance, III/050222 Michalovce – Zbudza – Staré, III/050232 Trnava pri Laborci spojka. Paralelne v týchto úsekoch ciest prebehla rekonštrukcia mostného objektu pri Komárovciach. Celkovo sa v rámci týchto stavebných prác v okrese Michalovce obnovilo 14 km ciest, jeden mostný objekt bola vybudovaná kruhová križovatka v meste Michalovce.
4. V okrese Spišská Nová Ves sa realizovali stavebné práce na týchto cestách: Teplička spojka 0,900 – 5,183 km – rekonštrukcia cesty III/536010, Spišská Nová Ves – Lieskovany 3,430 – 5,806 km – rekonštrukcia cesty III/536005, Lieskovany – Spojka 0,000 – 0,640 km – rekonštrukcia cesty III/536008, Mimoúrovňová križovatka ciest II/536 a III/536005 – rekonštrukcia ciest, rekonštrukcia križovatky ciest III/536005 Markušovská cesta a III/536010 Mlynská ulica SNV, Stavebné úpravy križovatky a ciest II/536 a III/547020 Spišské Vlachy, rekonštrukcia cesty III/536017 Hincovce spojka 0,000 – 1,916 km, rekonštrukcia cesty III/536003 Hincovce prieťah 2,940 – 4,440 km, Olcnava spojka – zvodidlá 1,275 – 1,757 km, rekonštrukcia cesty II/536 Spišské Vlachy – Bystrany 0,280 – 3,240 km, rekonštrukcia cesty III/547019 Spišské Vlachy – Olšavka 1,250 – 2,540 km, rekonštrukcia cesty III/547018 Vojkovce – spojka 0,000 – 2,100 km. Celkovo sa v rámci týchto stavebných prác v okrese Spišská Nová Ves obnovilo 18,096 km ciest a boli vybudované dve kruhové križovatky v meste Spišská Nová Ves a Spišské Vlachy.


5. V okrese Rožňava boli od septembra 2011 zrealizované stavebné práce Gemerská Poloma – Súľová – hranica okresu RV/SNV, Hranica okresu RV/SNV – Hnilec, Hnilec prieťah pokračovanie. V rámci tejto stavby bol zrealizovaný nový živičný kryt na ceste II/533 v dĺžke 19,322 km. Stavba ďalej riešila doplnenie oceľových zvodidiel, sanáciu zosuvu svahu cesty II/533 v intraviláne obce Hnilec ako aj výstavbu horského priepustu.

V rámci všetkých týchto investičných akcií bola zrealizovaná rekonštrukcia živičného krytu vozovky s jej vyrovnaním. V tejto súvislosti prebehla rekonštrukcia odvodnenia, t.j. vybudovanie, resp. prečistenie dláždených priekop, prečistenie a oprava priepustov i mostov.

Do programového obdobia 2007 – 2013 boli Správou ciest KSK zaradené ďalšie úseky ciest, ktoré spĺňali požiadavku operačného programu. Navrhnuté boli úseky ciest v jednotlivých okresoch Košického samosprávneho kraja, ktoré vykazujú potrebu súvislej obnovy vozovky. Dĺžka obnovy navrhnutých úsekov predstavuje 144,752 km s predpokladaným finančným nákladom 21,8 mil. EUR s DPH (656 746 800 SK).

Zoznam úsekov ciest zahrnutých do obnovy v rámci regionálneho operačného programu financovaného EÚ odsúhlasených zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja je verejne prístupný na internetovej stránke VÚC.

Aktuality

Europrojekty

Povodňové stavby

Akcie na cestách KSK

Počasie Košický kraj

In-počasie Meteoinfo

Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: mnb@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Riaditeľ oblasti: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: snv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Riaditeľ oblasti: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: rv@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: tv@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: mi@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x