Informácie pre verejnosť

Na užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len „zvláštne užívanie“), je potrebné povolenie cestného správneho orgánu vydané so súhlasom dopravného inšpektorátu (§ 8 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov).

Povolenie nie je potrebné pre vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a na presun poľnohospodárskych strojov a zariadení pri poľnohospodárskych prácach v rámci obhospodarovaného územia. Povolenie cestného správneho orgánu na účely konania automobilových pretekov je možné vydať len po predložení kladného stanoviska od organizácie, ktorá je členom medzinárodnej federácie automobilového športu (FIA Paríž).

SC KSK sa vyjadruje k projektovým dokumentáciám iných investorov vo vzťahu k cestám II. a III. triedy a ich ochranných pásiem pre cestné správne orgány a príslušné stavebné úrady. Takisto sa vyjadruje k žiadostiam dopravcov k plánovanej nadmernej a nadrozmernej preprave a k žiadostiam o usporiadanie športových a iných podujatí.