Cestný správny orgán

V závislosti od druhu zvláštneho užívania je vecne a miestne príslušným cestným správnym orgánom – Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (Okresný úrad dopravy) alebo Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (Okresný úrad dopravy v sídle kraja). Niektoré príklady pre určenie cestného správneho orgánu Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (Okresný úrad dopravy) povoľuje zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (Okresný úrad dopravy v sídle kraja) povoľuje zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa presahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy. Ak prepravná trasa presahuje územný obvod kraja, povoľuje ju okresný úrad dopravy v sídle kraja, na ktorého území sa preprava začína. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (Okresný úrad dopravy v sídle kraja) povoľuje športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu. Ak presahuje územný obvod kraja, povoľuje ich okresný úrad dopravy v sídle kraja, na ktorého území sa podujatie začína. Športové a iné podujatia konané na miestnych komunikáciách povoľuje obec. Na vydanie povolenia cestného správneho orgánu je potrebný predchádzajúci súhlas dotknutého okresného úradu dopravy v sídle kraja a dopravného inšpektorátu. Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len cestný správny orgán) sú:
 1. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“),
 2. Okresný úrad Košice (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja“),
 3. Okresný úrad Košice Okresný úrad Košice – okolie Okresný úrad Michalovce Okresný úrad Rožňava Okresný úrad Spišská Nová Ves Okresný úrad Trebišov, (ďalej len „okresné úrady“).
Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Okresný úrad v sídle kraja:
 1. vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy,
 2. povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len nadmerná a nadrozmerná preprava), ak prepravná trasa presahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy. Ak prepravná trasa presahuje územný obvod kraja, povoľuje ju okresný úrad dopravy v sídle kraja, na ktorého území sa preprava začína,
 3. dodatočne vyberajú rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu, ak sa nadmerná a nadrozmerná preprava vykonala na diaľnici alebo na ceste bez povolenia. Rozhodnutie vydá ten okresný úrad dopravy v sídle kraja, na ktorého území sa nepovolená preprava zistila,
 4. určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách I. triedy a na cestách I. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
 5. sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov regiónov.
Okresné úrady:
 1. vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
 2. povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy,
 3. vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,
 4. riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,
 5. prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií,
 6. určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
 7. sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov obcí a zón.
Cestný správny orgán a obec môžu určovať používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľovať vyhradené parkoviská len so súhlasom dopravného inšpektorátu. Cestný správny orgán môže povoliť zvláštne užívanie diaľnic a ciest len so súhlasom dopravného inšpektorátu, v miestnej pôsobnosti ktorého sa zvláštne užívanie diaľnic a ciest začína. Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre cesty II. a III. triedy vykonávajú okresné úrady. Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán. Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú:
 1. nad diaľnicami a cestami pre motorové vozidlá ministerstvo,
 2. nad cestami I. triedy okresné úrady dopravy v sídle kraja,
 3. nad cestami II. a III. triedy okresné úrady dopravy,
 4. nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami obce.