Profil organizácie

Hlavné činnosti SC KSK

 • Správa ciest, letná údržba a opravy ciest II. a III. triedy.
 • Stavebná údržba a opravy mostov a priepustov na cestách II. a III. triedy.
 • Zimná údržba ciest II. a III. triedy vo vlastníctve KSK.
 • Zabezpečuje nielen vybavenie ciest a ich súčastí, ale aj ich efektívne využívanie pre služby užívateľov ciest.
 • Na základe zmluvy o diele a jej následných dodatkov so Slovenskou správou ciest vykonáva údržbu ciest I. triedy, mostov a ostatných objektov a súčastí na cestách I.triedy v Košickom samosprávnom kraji. Údržbu ciest I. triedy vykonáva na 265,5 km ciest.
 • Posudzuje trasy nadmernej a nadrozmernej prepravy na cestnej sieti.
 • Posudzuje zámery iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti.
 • Technická evidencia ciest a ich súčasti, úlohy rozvoja ciest, úlohy dopravného plánovania, úlohy bezpečnosti cestnej dopravy a úlohy environmentálnej problematiky cestného hospodárstva.
 • Vykonáva dopravné prieskumy, diagnostiku vozoviek a mostov a systém hospodárenia s vozovkami a mostami.
 • Zabezpečuje technický rozvoj, informačný servis spravodajstva pre užívateľov ciest a orgány štátnej správy a samosprávy.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) v zmysle zriaďovacej listiny začala svoju činnosť dňa 1.1.2004 ako rozpočtová organizácia.

S účinnosťou od 1. januára 2011 došlo k zmene spôsobu financovania a právnej formy SC KSK z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu.

SC KSK tvorí riaditeľstvo, 5 stredísk a 13 optimálne dislokovaných cestmajsterstiev. V zimnom období sa pracoviská Dobšiná, Štítnik a Margecany využívaju ako vysunuté pracoviská pre zimnú údržbu.

Systém manažérstva kvality

 • SC KSK má od roku 2008 úspešne zavedený systém manažérstva kvality v nasledovných procesoch:

  • Zabezpečenie správy, údržby ciest a ich súčastí vrátane inžinierskych činností.
  • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

  Základné strategické zámery v uvedenej oblasti vedenie organizácie deklarovalo v zásadách záväzných pre všetkých zamestnancov, ktoré sú zverejnené v Politike kvality.

  Udržiavanie a zlepšovanie zavedeného manažérskeho systému podlieha priebežnej kontrole v rámci organizácie a taktiež pravidelnému dohľadu zo strany certifikačnej organizácie SGS s.r.o.. Dôkazom toho, že organizácia SC KSK má úspešne zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality je získanie, ako aj obhájenie Certifikátu systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy EN ISO 9001:2015.

  Vrcholový manažment SC KSK v schéme KONTEXT organizácie určil externé a interné záležitosti, ktoré sú relevantné pre jej účel a strategické smerovanie a ktoré vplývajú na jej schopnosť dosiahnuť zamýšľaný výsledok vlastného integrovaného manažérskeho systému kvality.