Legislatíva

Najdôležitejšie všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sa riadi činnosť SC KSK

Legislativa

  • Zákon č. 135/1961 Zb.

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška č. 35/1984 Zb.

ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

  • Zákon č. 523/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 446/2001 Z. z.

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

  • Zákon č. 66/2009 Z. z.

o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 311/2001 Z. z.

Zákonník práce v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 553/2003 Z. z.

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č.18/1996 Z. z.

o cenách v znení neskorších predpisov

  • Zákon č.222/2004 Z. z.

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 8/2009 Z. z.

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 106/2018 Z. z.

o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 134/2018 Z. z.

o prevázdke vozidiel v cestnej premávke.