Zvláštne užívanie

Jednotlivé prípady zvláštneho užívania:
  • preprava zvlášť ťažkých alebo rozmerných predmetov a užívanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru stanovenú zvláštnymi predpismi
  • umiestňovanie a prevádzkovanie reklamných, propagačných a iných zariadení, svetelných zdrojov, farebných plôch a iných obdobných zariadení
  • umiestňovanie, skladanie a nakladanie vecí alebo materiálov neslúžiacich k údržbe alebo opravám týchto komunikácií, pokiaľ nebudú odstránené (zariadenie staveniska, skládka stavebných hmôt alebo paliva apod.)
  • zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu
  • zriadenie a prevádzkovanie stánkov, pojazdných či prenosných predajní a iných podobných zariadení
  • usporiadanie športových, kultúrnych, náboženských, zábavných a podobných akcií, pokiaľ by nimi mohla byť ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky