Postup pre zriadenie vjazdu

Správa ciest Košického samosprávneho kraja zabezpečuje správu a údržbu ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja – ciest, ktoré sú vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja. Ako správca ciest sa Správa ciest Košického samosprávneho kraja vyjadruje k stavbám ako aj ostatným činnostiam, ktoré majú vplyv na cesty II. a III. triedy.

Postup pre vybavenie žiadosti o pripojenie na cestu – formou zriadenia vjazdu na cestu II. alebo III. triedy

Žiadosť, ktorej prílohami bude:

 • projektová dokumentácia stavby vjazdu na cestu
 • technická správa
 • situácia umiestnenia stavby vjazdu na katastrálnej mape
 • farebne vyznačený obvod vozovky cesty na katastrálnej mape
 • list vlastníctva pozemku pod stavbou vjazdu a dotknutou časťou pozemku pod cestou
 • vzorový priečny a pozdĺžny rez stavby vjazdu
 1. K žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby – zriadenia vjazdu na cestu je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu stavby vjazdu na cestu, ktorú spracuje oprávnená osoba (zodpovedný projektant – odborne spôsobilá osoba).

  Náležitosti projektovej dokumentácie:

  • technická správa
  • situácia umiestnenia stavby vjazdu na podklade z katastrálnej mapy
  • na situácii má byť aj farebne vyznačený obvod vozovky cesty (koniec asfaltu)
  • kópia listu vlastníctva – postačuje výpis z katastrálneho portálu www.katasterportal.sk
  • listy vlastníctva a katastrálna mapa nemajú byť staršie ako 3 mesiace, z dôvodu aktuálnosti údajov
  • vzorový priečny a pozdĺžny rez stavby vjazdu, kde bude riešená skladba stavby vjazdu, ktorou bude pripojený vjazd na cestu II. resp. III. triedy. Pre priame pripojenie vjazdu na cestu je nutné pripojiť sa povrchom z asfaltu alebo betónu. Nikdy nie povrchom z tvárnic alebo dlažby. Povrchová voda z vjazdu nesmie vytekať na cestu – ak je vjazd naklonený do kopca, je potrebné riešiť odvodnenie vjazdu mrežou resp. žľabom.
   Pokiaľ vjazd preklenuje priekopu, je nutné umiestniť do priekopy betónovú alebo oceľovú rúru alebo betónový žľab U prierezu s mrežou (nie PVC rúru, pretože táto nie je pevnostne stála voči slnečnému žiareniu). Je nutné dbať na dostatočný profil rúry alebo žľabu.
 2. Vypracovanú projektovú dokumentáciu vjazdu so žiadosťou o jej odsúhlasenie je potrebné zaslať na adresu:

  Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  Ostrovského 1
  040 01 Košice

  SC KSK sídli v areáli Strednej odbornej školy Ostrovského 1, vstup autom do areálu je zo sídliska Železníky, alebo pešo po ul. Alejová, za budovou Alejová č. 5.
  Žiadosť s projektovou dokumentáciou je možné doručiť aj osobne na sekretariát SC KSK. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii vjazdu s podmienkami, podmieňujúcimi súhlas so žiadosťou, bude žiadateľovi zaslané najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Podľa náročnosti vjazdu vykoná pracovník SC KSK aj fyzickú obhliadku miesta budúceho vjazdu. V prípade potreby bude žiadateľ o vjazd kontaktovaný príslušným pracovníkom SC KSK. Vyjadrenie SC KSK sa vydáva bezodplatne.

 3. Vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby vjazdu na cestu so žiadosťou o jej odsúhlasenie je potrebné zaslať aj na okresný dopravný inšpektorát, podľa príslušného okresu. Toto vyjadrenie príslušný policajný odbor vydáva bezodplatne.
 4. Po obdržaní súhlasných vyjadrení od Správy ciest Košického samosprávneho kraja a okresného riaditeľstva policajného zboru – okresného dopravného inšpektorátu, je nutné podať „Žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolenie pripojenia na cestu“ na okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, podľa príslušného obvodu.
  V rámci žiadosti sa uhrádza správny poplatok formou kolku – podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
  Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na základe priložených vyjadrení zaháji konanie čoho výsledkom bude vydanie rozhodnutia.
  Žiadosti na Správu ciest Košického samosprávneho kraja ako aj okresné riaditeľstvo policajného zboru – okresný dopravný inšpektorát sa podávajú písomnou formou. Žiadosť na okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie sa podáva formou vyplnenej predtlače, ktorá je k dispozícii na príslušnom okresnom úrade. Adresy Okresných riaditeľstiev policajného zboru
  • Okresné riaditeľstvo PZ Košice – okolie, Trieda SNP 35, 041 02 Košice
  • Okresné riaditeľstvo PZ v Michalovciach, Hollého 46, 071 01 Michalovce
  • Okresné riaditeľstvo PZ v Trebišove, M. R. Štefánika 2319/180
  • Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava
  • Okresné riaditeľstvo PZ v Spišskej Novej Vsi, Elektrárenská 1, 052 80 Spišská Nová Ves
  Adresy okresných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
  • Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice – okolie Hroncova 13; 041 61 Košice
  • Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Michalovce Námestie slobody č. 1; 076 01 Michalovce
  • Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trebišov M. R. Štefánika 1161 / 184; 075 01 Trebišov
  • Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Rožňava Kósu Schoppera č. 10; 048 01 Rožňava
  • Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Spišská Nová Ves Štefánikovo námestie č. 1; 052 01 Spišská Nová Ves