Politika kvality

Vedenie organizácie SC KSK sa zaväzuje plniť požiadavky systému manažérstva kvality tak, aby bola zabezpečená schopnosť organizácie trvalo poskytovať svoje produkty a služby, plniť požiadavky zákazníka a aplikovateľné požiadavky predpisov so zameraním sa na zveľaďovanie spokojnosti zákazníka.

Základnou úlohou organizácie je „Zabezpečenie správy a údržby ciest nachádzajúcich sa na území KSK“ primárne pre zákazníka, ktorým je jej zriaďovateľ „Košický samosprávny kraj“ a ďalších užívateľov ciest, ktorými sú obce, občania, firmy.

Pre naplnenie tejto základnej úlohy organizácia ustanovuje túto základnú zásadu záväznú pre všetkých zamestnancov organizácie:

meradlom kvality všetkých činností organizácie je spokojnosť zákazníka.Hlavnými princípmi zavedeného systému manažérstva kvality sú:

  • efektívna komunikácia so zákazníkom, s cieľom zabezpečiť určenie, pochopenie a trvalé plnenie jeho požiadaviek so zameraním sa na zveľaďovanie jeho spokojnosti,
  • výber odborne spôsobilých externých poskytovateľov tovarov, prác a služieb,
  • efektívna interná komunikácia a tímová spolupráca,
  • účinná motivácia zamestnancov ku kvalite, za kvalitu svojej práce zodpovedá každý zamestnanec, ktorý prácu vykonáva, pričom vedenie organizácie sa hlási
    k zodpovednosti za vytvorenie podmienok pre jej kvalitné vykonávanie,
  • udržiavanie a rozvíjanie odborných znalostí zamestnancov potrebných na efektívnu implementáciu systému manažérstva kvality a na prevádzku a riadenie procesov,
  • určenie a zvládanie rizík a príležitostí, ktoré môžu vplývať na zhodu produktov a služieb a na schopnosť zveľaďovať spokojnosť zákazníka,
  • monitorovanie a overovanie funkčnosti systému manažérstva kvality.

Vedenie organizácie SC KSK  sa stotožňuje s požiadavkami na kvalitu stanovenými normou STN EN ISO 9001:2016 a politiku kvality prezentuje nielen v rámci organizácie, ale aj navonok. Aktívne prezentovanie hlavných princípov systému manažérstva kvality na všetkých pracoviskách organizácie prispieva k zvyšovaniu povedomia zamestnancov v oblasti zabezpečovania kvality.

Vedenie organizácie SC KSK sa týmto zaväzuje trvale zlepšovať systém manažérstva kvality a zaistiť dostupnosť všetkých potrebných zdrojov na vypracovanie, implementáciu, udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality.