Správa ciest KSK

Hlavné činnosti SC KSK

  • Správa ciest, letná údržba a opravy ciest II. a III. triedy.
  • Stavebná údržba a opravy mostov a priepustov na cestách II. a III. triedy.
  • Zimná údržba ciest II. a III. triedy vo vlastníctve KSK.
  • Zabezpečuje nielen vybavenie ciest a ich súčastí, ale aj ich efektívne využívanie pre služby užívateľov ciest.
  • Na základe zmluvy o diele a jej následných dodatkov so Slovenskou správou ciest vykonáva údržbu ciest I. triedy, mostov a ostatných objektov a súčastí na cestách I.triedy v Košickom samosprávnom kraji. Údržbu ciest I. triedy vykonáva na 265,5 km ciest.
  • Posudzuje trasy nadmernej a nadrozmernej prepravy na cestnej sieti.
  • Posudzuje zámery iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti.
  • Technická evidencia ciest a ich súčasti, úlohy rozvoja ciest, úlohy dopravného plánovania, úlohy bezpečnosti cestnej dopravy a úlohy environmentálnej problematiky cestného hospodárstva.
  • Vykonáva dopravné prieskumy, diagnostiku vozoviek a mostov a systém hospodárenia s vozovkami a mostami.
  • Zabezpečuje technický rozvoj, informačný servis spravodajstva pre užívateľov ciest a orgány štátnej správy a samosprávy.
Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) v zmysle zriaďovacej listiny začala svoju činnosť dňa 1.1.2004 ako rozpočtová organizácia. S účinnosťou od 1. januára 2011 došlo k zmene spôsobu financovania a právnej formy SC KSK z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu. SC KSK tvorí riaditeľstvo, 5 stredísk a 13 optimálne dislokovaných cestmajsterstiev. V zimnom období sa pracoviská Dobšiná, Štítnik a Margecany využívaju ako vysunuté pracoviská pre zimnú údržbu.