Plánované rekonštrukcie a investičné akcie

Plán rekonštrukcií cestných a mostných objektov SC KSK 2022

PLÁN rekonštrukcií cestných a mostných objektov SC KSK

1. Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/549 kopec Úhorná – Krásnohorské podhradie – stavebné práce

2. Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom Kostoľany n/Hornádom – železničná stanica

3. Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom od križovatky Kostoľany n/Hornádom do obce Sokoľ

4. Rekonštrukcia križovatky na ceste III/3440 Čižatice – Rozhanovce s križovatkou III/3325

5. Rekonštrukcia priepustu P32066 v Jasove

6. Rekonštrukcia priepustu P14315 – na ceste III/3652 medzi Bačkovskou križovatkou a obcou Kravany

7. Rekonštrukcia priepustu na ceste III/3664 pred obcou Michaľany v kum.st. 10,582

8. Rekonštrukcia priepustu na ceste III/3664 pred obcou Michaľany v kum.st. 11,378

9. Rekonštrukcia priepustu P31958 na ceste III/3012 za obcou Jovice

10. Rekonštrukcia priepustu pred obcou Štós

11. Výmena bezpečnostných prvkov (zvodidlá) na ceste III/3667 za obcou Malá Bara

12. Výmena bezpečnostných prvkov (zvodidlá) na ceste III/3659 v obci Kuzmice

13. Rekonštrukcia cestných priekop na ceste III/3015 v obci Jovice

14. Rekonštrukcia cestných priekop na ceste III/3015 v obci Krásnohorská Dlhá Lúka

15. Rekonštrukcia cestných priekop na ceste III/3018 v obci Jablonov nad/Turňou

16. Priepust P30954 cez potok v obci Blažice

17. Rekonštrukcia priekopy – hranica okresu KS – Sady nad Torysou

18. Eliminácia bezpečnostných rizík Obišovce – smer Ruské Pekľany

19. Stavebné úpravy cesty III/3241 a odvodnenia v obci Olcnava

20. Baška – Bukovec – zosilnenie krajnice na ceste III/3403

21. Rekonštrukcia priepustu P33127 na ceste Trstená pri Hornáde

22. Rekonštrukcia cesty III/3000 v obci Brzotín

23. Stavebná úprava cesty II/549 (úsek pri jazere Úhorná)

24. Rekonštrukcia priepustu P13670 – na ceste III/3403 v obci Bukovec

25. Rekonštrukcia priepustu P34528 – na ceste III/3302 pred obcou Turňa nad Bodvou smerom od Žarnova

26. Čečejovce intravilán – komplexná rekonštrukcia

27. Rekonštrukcia cesty III/3306 Hačava – Háj

28. Odstránenie havarijného stavu cesty III/3244 Rudňany – Poráč

29. Smižany kruhový objazd

30. Sanácia zosuvu na ceste II/587 Roštársky kopec

31. Sanácia zosuvu cesty III/3336 v obci Ploské

32. Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3374 Dancov potok

33. Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/547 v km 49,325 – 49,580

34. Sanácia rozpadu krajníc na ceste II/547 v úseku km 50,364 – 50,560 a km 50,662 – 50,835

35. Rekonštrukcia priepustu na ceste II/547 v km 49,245 úsek 49,175 – 49,325

36. Rekonštrukcia cesty Slanec – Nový Salaš

37. Zatín – sanácia obojstranného oporného múra na ceste III/3695

38. Rekonštrukcia priepustu P14200 na ceste II/533 nad obcou Hnilčík

39. Rekonštrukcia priepustu P14206 na ceste II/533 za Novoveskou Hutou

40.  Rekonštrukcia priepustu  P78167 na ceste II/549 za Mníškom nad Hnilcom v smere na Smolník

41.  Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník

42.  Most M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany

43.  Most M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce

44.  Most M5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík – rekonštrukcia

45.  Rekonštrukcia mosta M7317 cez horský potok pred obcou Úhorná

46.  Rekonštrukcia mosta M7697 cez horský potok pred jazerom Úhorná

47.  Rekonštrukcia mosta M1608 cez rieku Laborec v meste Michalovce

48.  Rekonštrukcia mosta M1212 cez potok Bradlá za obcou Slanec

49.  Rekonštrukcia mosta M6860 cez nápustný kanál do Zemplínskej Šíravy

50.  Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany

51.  Rekonštrukcia mosta M3929 cez kanál za obcou Zemplínska Široká

52.  Rekonštrukcia mosta M725 cez potok Peklisko – Olcnava

53.  Most M368 na ceste II/582 cez Remetsky Potok za obcou Poruba pod Vihorlatom

54.  Most M5479 cez miestny potok v obci Ruskov

55.  Most M7124 cez jarok za obcou Ďurkov

56.  Most M3741 cez miestny potok v obci Bohdanovce

57.  Rekonštrukcia mosta M2138 cez potok Bukovina v obci Ploské

58.  Rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské

59.  Rekonštrukcia mosta M2575 cez rieku Bodva pred obcou Debraď

60.  Rekonštrukcia mosta M5367 cez rieku Roňava v Slovenskom Novom Meste

61.  Rekonštrukcia mosta M1269 cez potok za obcou Slanec

62.  Rekonštrukcia mosta M6390 cez Dolinský potok

63.  Rekonštrukcia mosta M1510 cez rieku Laborec pred obcou Vojany

64.  Rekonštrukcia mosta M6688 cez rieku Hnilec a trať ŽSR – Gelnica

65.  Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance

66.  Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor

67.  Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad

68.  Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany

69.  Rekonštrukcia mosta M1683 cez inundačný kanál pred obcou Vojany

70.  Rekonštrukcia mosta M73669 cez potok pred obcou Slanské Nové Mesto

71.  Rekonštrukcia mosta M5168 cez potok Helmec pred obcou Čeľovce

72.  Rekonštrukcia mosta M3473 cez mlynský náhon v obci Malá Ida

73.  Most M3837 na ceste III/3652 cez miestny potok pred obcou Kravany

74.  Rekonštrukcia mosta M3395 cez miestny potok v meste Sečovce