Ľudské zdroje

Správa ciest Košického samosprávneho kraja je zamestnávateľom pre rôzne pracovné pozície. Zamestnávateľ sa riadi Zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Celkový priemerný počet zamestnancov pohybuje okolo 450. Približne štvrtina pracovných miest je zatriedených v kategórii zamestnancov vykonávajúcich činnosti s prevahou duševnej práce. Ostatné pracovné pozície sú v kategórii zamestnancov vykonávajúcich činnosti s prevahou fyzickej práce.

Miesto výkonu práce jednotlivých pracovných pozícií:

 • riaditeľstvo so sídlom v Košiciach
 • nižšie organizačné jednotky majú sídlo na území Košického samosprávneho kraja, a to v týchto mestách, resp. obciach: Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Sečovce,Trebišov, Čaňa, Košický Klečenov, Krompachy, Kráľovský Chlmec, Mníšek nad Hnilcom, Sobrance, Veľké Kapušany

Voľné pracovné miesta

Miesto práce: 
 • Košice
Náplň práce:
 • zabezpečuje chod a údržbu informačných systémov
 • pripravuje technické podklady a finančné plány pre nákup, údržbu a prevádzku informačných systémov a technológií
 • zabezpečuje technickú evidenciu HW a SW vybavenia
 • navrhuje a realizuje opatrenia v oblasti bezpečnosti údajov
 • sleduje najnovšie technologické trendy a navrhuje efektívne nasadenie informačných a riadiacich technológií do praxe
 • vykonáva funkciu správcu počítačovej siete
 • inštaluje programové vybavenia na pracovné stanice vrátane konfigurácie
 • odstraňuje drobné hardwarové a softwarové poruchy
 • poskytuje odbornú pomoc užívateľom
Vzdelanie:
 • SŠ, VŠ
Ostatné znalosti:
 • MS Office – Pokročilý
 • Microsoft Windows – Pokročilý
 • Administrácia Windows serverov – Pokročilý
 • Administrácia LAN/WAN – Pokročilý
Požiadavky na zamestnanca:
 • organizačné schopnosti
 • precíznosť
 • samostatnosť
 • flexibilita
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • bezúhonnosť
 • ochota učiť sa a prijímať nové informácie
Mzda:
 • 839,50 EUR/mesiac
 • Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (5. platová trieda): základná zložka od 839,50 do 1007,50 € v závislosti od započítanej praxe a možnosť priznania osobného príplatku v maximálnej výške do 100 % rozmedzí od 0 do 1007,50 v závislosti od stanovených kritérií u zamestnávateľa.
Miesto práce: 
 • Trebišov
Náplň práce:
 • spracováva ekonomické doklady strediska, overuje a kontroluje formálnu správnosť účtovných dokladov
 • podieľa sa na vypracovaní finančných plánov strediska
 • sleduje výsledky a nákladovosť pracovných činností
 • plní úlohy v oblasti controlingu, vrátane majetkovej správy
 • pripravuje podklady vo veciach evidencie, inventarizácie, zmien, vyraďovaní a likvidácii majetku organizácie
 • spracováva a pripravuje spisy, účtovné výkazy a individuálne uzávierky a podieľa sa na zabezpečení archivácie účtovných dokladov
 • zodpovedá za fakturačnú činnosť, záväzky a pohľadávky organizácie
 • zabezpečuje prevádzkyschopnosť a opravy budov, objektov, areálov a technických zariadení v obvode strediska
 • pripravuje podklady pre plynulé zásobovanie objektov a zariadení v obvode strediska energiami a vodou, kontroluje spotrebu, hospodárnosť a efektívnosť ich využívania
 • operatívne zabezpečuje odstránenie porúch a nedostatkov v obvode strediska
 • eviduje a spracováva podklady pre zabezpečenie starostlivosti o zamestnancov strediska
 • doručuje a rozdeľuje písomnosti strediska
 • zabezpečuje správu zelene, vnútorných komunikácií a ich zimnú údržbu v podmienkach strediska
 • eviduje druhy odpadov a organizuje vývoz komunálneho odpadu a nebezpečného odpadu
 • potvrdzuje dodávky materiálu, dodávateľské faktúry
 • zodpovedá za odborné prehliadky všetkých technických zariadení a za včasnú realizáciu protipožiarnych opatrení a bezpečnostných opatrení v obvode strediska
Vzdelanie:
 • stredoškolské s maturitou
 • v odbore ekonomické zameranie
Ostatné znalosti:
 • Microsoft Office – Pokročilý
 • Vodičský preukaz B
Prax na pozícii v oblasti:
 • min. 2-ročná prax
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • bezúhonnosť
 • prax min. 2 roky
 • organizačné schopnosti
 • precíznosť
 • samostatnosť
 • flexibilita
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
Mzda:
 • 779,00 EUR/mesiac
 • Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (4. platová trieda): základná zložka od 779,00 do 936,00 € v závislosti od započítanej praxe a možnosť priznania osobného príplatku v maximálnej výške do 100 % rozmedzí od 0 do 936,00 € v závislosti od stanovených kritérií u zamestnávateľa.
Miesto práce: 
 • Michalovce
Náplň práce:
 • spracováva ekonomické doklady strediska, overuje a kontroluje formálnu správnosť účtovných dokladov
 • podieľa sa na vypracovaní finančných plánov strediska
 • sleduje výsledky a nákladovosť pracovných činností
 • plní úlohy v oblasti controlingu, vrátane majetkovej správy
 • pripravuje podklady vo veciach evidencie, inventarizácie, zmien, vyraďovaní a likvidácii majetku organizácie
 • spracováva a pripravuje spisy, účtovné výkazy a individuálne uzávierky a podieľa sa na zabezpečení archivácie účtovných dokladov
 • zodpovedá za fakturačnú činnosť, záväzky a pohľadávky organizácie
 • zabezpečuje prevádzkyschopnosť a opravy budov, objektov, areálov a technických zariadení v obvode strediska
 • pripravuje podklady pre plynulé zásobovanie objektov a zariadení v obvode strediska energiami a vodou, kontroluje spotrebu, hospodárnosť a efektívnosť ich využívania
 • operatívne zabezpečuje odstránenie porúch a nedostatkov v obvode strediska
 • eviduje a spracováva podklady pre zabezpečenie starostlivosti o zamestnancov strediska
 • doručuje a rozdeľuje písomnosti strediska vzabezpečuje správu zelene, vnútorných komunikácií a ich zimnú údržbu v podmienkach strediska
 • eviduje druhy odpadov a organizuje vývoz komunálneho odpadu a nebezpečného odpadu
 • potvrdzuje dodávky materiálu, dodávateľské faktúry
 • zodpovedá za odborné prehliadky všetkých technických zariadení a za včasnú realizáciu protipožiarnych opatrení a bezpečnostných opatrení v obvode strediska
Vzdelanie:
 • stredoškolské s maturitou
 • v odbore ekonomické zameranie
Ostatné znalosti:
 • Microsoft Office – Pokročilý
 • Vodičský preukaz B
Prax na pozícii v oblasti:
 • min. 2-ročná prax
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • bezúhonnosť
 • prax min. 2 roky
 • organizačné schopnosti
 • precíznosť
 • samostatnosť
 • flexibilita
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
Mzda:
 • 779,00 EUR/mesiac
 • Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (4. platová trieda): základná zložka od 779,00 do 936,00 € v závislosti od započítanej praxe a možnosť priznania osobného príplatku v maximálnej výške do 100 % rozmedzí od 0 do 936,00 € v závislosti od stanovených kritérií u zamestnávateľa.
Náplň práce:
 • vedenie cestných motorových vozidiel a techniky na bežnú a zimnú údržbu ciest
 • vykonávanie bežnej údržby vozidla a udržiavanie prideleného vozidla v požadovanom technickom stave
 • vykonávanie manuálnych prác pri údržbe ciest (vysprávky, čistenie komunikácií, kosenie priekop, výrub krovia a pod.)
Požiadavky na zamestnanca:
 • stredné odborné vzdelanie
 • vodičský preukaz skupiny C
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča
 • doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
 • zdravotná spôsobilosť na prácu v noci
 • prax vo vedení nákladných vozidiel vítaná
 • odborná spôsobilosť na obsluhu stavebných strojov vítaná
Mzda:
 • 884,00 €/mesiac
 • výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (3. platová trieda / 14.stupeň) a možnosť priznania osobného príplatku v závislosti od splnenia stanovených kritérií u zamestnávateľa
 • Voľné pracovné miesta v zaradení vodič cestného motorového vozidla sú na pracoviskách: Spišská Nová Ves, Moldava nad Bodvou, Rožňava
Miesto práce: 
 • Košický kraj
Náplň práce:
 • zodpovedá za plánovanie jednotlivých činností, organizáciu práce, vedenie, hodnotenie, rozvoj a odmeňovanie podriadených zamestnancov
 • zodpovedá za bežnú údržbu spravovaných komunikácií
 • zodpovedá za prípravu a realizáciu opráv spravovaných komunikácii
 • podieľa sa na spracovaní čiastkových prognóz, koncepcií a pracovného harmonogramu zvereného pracoviska
 • zodpovedá za diagnostikovanie a prehliadky vozoviek a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky
 • zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov pri údržbe spravovaných komunikácií
 • zodpovedá za zabezpečenie technického vybavenia vymedzenej organizačnej jednotky
 • spolupracuje pri navrhovaní zmien technologických postupov a štandardov údržby
 • spolupracuje pri spracovávaní plánov verejného obstarávania a finančného plánu
 • zodpovedá za personálne obsadenie vymedzenej organizačnej jednotky u zamestnávateľa
 • kalkuluje a hospodári s nákladmi, vytvára a dodržiava rozpočet
 • zodpovedá za legislatívne zmeny, požiadavky a dodržiavanie predpisov
 • zodpovedá za zlepšovanie všetkých činností vymedzenej organizačnej jednotky u zamestnávateľa
Vzdelanie v odbore:
 • SŠ, VŠ I. stupňa, II. stupňa
Ostatné znalosti:
 • MS Office – Pokročilý
 • Microsoft Windows – Pokročilý
 • Cestné hospodárstvo – Pokročilý
Prax:
 • 5 rokov v oblasti dopravy a cestného hospodárstva
Požiadavky na zamestnanca:
 • bezúhonnosť
 • prax na riadiacej pozícii min. 2 roky
 • znalosť Zákona č. 135/1961 Zb. a Zákona č. 8/2009 Z. z. výhodou
 • organizačné schopnosti
 • precíznosť
 • samostatnosť
 • flexibilita
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • prirodzená autorita
Mzda:
 • 839,50 EUR/mesiac
 • Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (5. platová trieda): základná zložka od 839,50 do 1007,50 € v závislosti od započítanej praxe a možnosť priznania osobného príplatku v maximálnej výške do 100 % rozmedzí od 0 do 1007,50 € v závislosti od stanovených kritérií u zamestnávateľa + odmena s ohľadom na dosiahnutý výkon.

Etický kódex SC KSK

Etický kódex
organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja

1. Definície a základné ustanovenia

1.1 Tento Etický kódex je záväzná norma správania sa zamestnancov organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej aj „SC KSK“).
1.2 Cieľom uplatňovania etického kódexu v praxi je také konanie zamestnancov, ktorého výsledkom bude vytvorenie dôvery v transparentnosť a presadzovanie verejného záujmu pri plnení úloh zabezpečujúcich všestranný rozvoj regiónu Košického samosprávneho kraja a plnenie potrieb obyvateľov.
1.3 Verejný záujem je všeobecný alebo lokálne väčšinový záujem na verejnoprospešnom účele, ktorým sa sleduje a uspokojí potreba verejnosti. Verejný záujem je tiež taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým alebo mnohým obyvateľom Košického samosprávneho kraja (ďalej aj „obyvateľom“).
1.4 Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám.
1.5 Splnomocnenec pre etiku je samostatný odborný pracovník, ktorý dbá na nestranný a nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným záujmom.

2. Všeobecné zásady

2.1 Zamestnanec vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi, všeobecne uznávanými a uplatňovanými morálnymi pravidlami a pravidlami etikety spoločenského styku a ustanoveniami tohto kódexu.
2.2
Pri výkone práce, ale aj mimo neho zamestnanec vystupuje zdvorilo, korektne a s úctou s vedomím, že jeho osobný výkon obsahom i formou reprezentuje SC KSK.
2.3 Zamestnanec pri plnení úloh postupuje odborne, vecne, nestranne, transparentne a objektívne, na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, aby nedošlo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch.
2.4 V konaní zamestnanca na pracovisku sa nesmie naznačiť ani prejaviť také správanie, ktoré by mohlo byť považované za:

 • mobbing (psychické dlhodobé ubližovanie, ponižovanie a stresovanie zamestnanca zo strany kolegov),
 • bossing (druh psychického teroru, ktorý vykonáva vedúci zamestnanec voči podriadeným),
 • šikanu,
 • staffing (útoky zamestnancov na vedúcich zamestnancov s cieľom zničiť ich alebo znemožniť),
 • sexuálne obťažovanie a iné podobné nežiaduce verbálne alebo fyzické správanie, ktoré by vytváralo nepríjemné pracovné prostredie.

2.5 Zamestnanec dbá na zásady slušného a spoločenského odievania na mieste výkonu práce, ale aj na podujatiach, kde reprezentuje zamestnávateľa primerane pracovnej pozícii, na ktorej pracuje, činnosti, ktorú vykonáva a podujatiu, ktorého sa zúčastňuje.
2.6 Zamestnanec nepripustí akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, veku, rodinného stavu, rasy, farby pleti, národnosti, občianstva, vyznania, náboženstva, sexuálnej orientácie, postihnutia, či akéhokoľvek iného stavu; neakceptuje sa obťažovanie a zastrašovanie.

3.
Konflikt záujmov
3.1 Konflikt záujmov je situácia, ktorá vzniká vtedy, keď z dôvodu osobného záujmu je alebo by mohol byť narušený alebo ohrozený nestranný a objektívny výkon práce a plnenie pracovných úloh. Osobný záujem zahŕňa možnú výhodu zamestnanca, jemu blízkym osobám a právnickým alebo fyzickým osobám, s ktorými má zamestnanec súkromné alebo obchodné vzťahy.
3.2 Zamestnanec SC KSK pri výkone svojej práce koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s jeho osobnými záujmami. Osobný záujem je definovaný v bode 3.1 tejto časti Etického kódexu zamestnancov.
3.3 Zamestnanec sa nezúčastňuje na žiadnej činnosti (súkromnej ani pracovnej), ktorá je alebo by mohla byť nezlučiteľná s riadnym výkonom jeho práce, alebo na činnostiach ktoré takýto výkon obmedzujú.
3.4 Zamestnanec bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku akýkoľvek reálny alebo možný konflikt záujmov.

4.
Dary a iné výhody
4.1 Darom sa rozumie bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná výhoda poskytnutá zamestnancovi pri výkone jeho práce.
4.2 Zamestnanec nevyžaduje od tretích osôb žiadne finančné dary a ani iné výhody za prácu, ktorá súvisí s plnením jeho úloh.
4.3 Akýkoľvek dar, ktorý zamestnanec preberie od tretích osôb, je povinný bezodkladne nahlásiť svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku, ktorý vedie register darov. Tieto dary sú chápané ako dary venované organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. To sa nevzťahuje na ocenenia poskytnuté zamestnancovi za zásluhy a na dary v hodnote do 50,- EUR.
4.4 Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s výkonom práce dostal do postavenia, v ktorom by bol zaviazaný odplatiť preukázanú službu, zrealizovať protislužbu alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím by sa narušila objektívnosť a nestrannosť výkonu jeho práce.
4.5 Zamestnanec je oprávnený odmietnuť dar alebo službu.

5.
Register darov
5.1 Register darov je súpis alebo súhrn záznamov, ktorý je vedený SC KSK za účelom evidencie darov a iných výhod.
5.2 Register darov vedie Splnomocnenec pre etiku.

6.
Zneužitie pracovného postavenia
6.1 Zamestnancom sa zakazuje zneužívať výhody plynúce z pracovného postavenia a informácie získané pri výkone práce, na získanie akéhokoľvek osobného, finančného, majetkového či iného prospechu.
6.2 Zamestnanec zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce, a ktoré v záujme zamestnávateľa alebo dotknutých organizácií nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
6.3 Zamestnanec nezadržiava informácie, ktoré majú byť riadne zverejnené. Zamestnanec neposkytuje informácie, o ktorých vie, že sú nesprávne alebo zavádzajúce alebo by o tom mal vedieť z titulu svojho pracovného zaradenia.
6.4 Vedúci zamestnanec vyžaduje od svojich podriadených zamestnancov len plnenie takých pracovných úloh, ktoré sú v súlade s ich náplňou práce, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi a patria do pôsobnosti zamestnávateľa v súlade s jeho poslaním a kompetenciami.
6.5 Zamestnanec sa zdržiava šírenia nepravdivých, zavádzajúcich, neúplných, či skresľujúcich informácií, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť zamestnávateľa alebo iných zamestnancov.

7.
Oznamovacia povinnosť
7.1 Oznamovacia povinnosť je nástrojom prevencie proti korupcii či konfliktu záujmov. Zamestnanec ohlasuje zamestnávateľovi členstvo v riadiacich, kontrolných, dozorných orgánoch iných právnických osôb.
7.2 Zamestnanec bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku prípady, ktoré sú v rozpore s týmto Etickým kódexom.

8.
Splnomocnenec pre etiku
8.1 Splnomocnenec pre etiku, je samostatný odborný pracovník, ktorý dbá na nestranný a nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným záujmom.
8.2 Funkciu Splnomocnenca pre etiku pre SC KSK, na základe poverenia riaditeľom organizácie, vykonáva zamestnanec na pozícii manažér systému riadenia kvality a kontroly.
8.3 Hlavnou náplňou Splnomocnenca pre etiku je najmä:

 • prijímať oznámenia o reálnom alebo možnom konflikte záujmov, evidovať ich a aktívne prešetrovať,
 • viesť register darov
 • prijímať oznámenia o neprípustnej činnosti zamestnancov, o aktívne kontrolovať dodržiavanie Etického kódexu,
 • podávať výklad tohto Etického kódexu.

8.4 Agendu týkajúcu sa práce Splnomocnenca pre etiku vedie tento Splnomocnenec.

9.
Záverečné ustanovenia
9.1 Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca SC KSK.
9.2 Za kontrolu dodržiavania Etického kódexu zodpovedá štatutárny orgán SC KSK a Splnomocnenec pre etiku.
9.3 Etický kódex nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom SC KSK a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle organizácie.
V Košiciach, dňa 19.12.2019

Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA
Generálny riaditeľ