Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Ľudské zdroje

Správa ciest Košického samosprávneho kraja je zamestnávateľom pre rôzne pracovné pozície. Zamestnávateľ sa riadi Zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Celkový priemerný počet zamestnancov pohybuje okolo 450. Približne štvrtina pracovných miest je zatriedených v kategórii zamestnancov vykonávajúcich činnosti s prevahou duševnej práce. Ostatné pracovné pozície sú v kategórii zamestnancov vykonávajúcich činnosti s prevahou fyzickej práce.

Miesto výkonu práce jednotlivých pracovných pozícií:

 • riaditeľstvo so sídlom v Košiciach
 • nižšie organizačné jednotky majú sídlo na území Košického samosprávneho kraja, a to v týchto mestách, resp. obciach: Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov, Čaňa, Košický Klečenov, Krompachy, Kráľovský Chlmec, Mníšek nad Hnilcom, Sobrance, Veľké Kapušany

Voľné pracovné miesta

Náplň práce:

 • vedenie a bežná údržba motorových vozidiel a techniky na bežnú a zimnú údržbu ciest
 • vykonávanie manuálnych prác pri údržbe ciest (vysprávky výtlkov, čistenie komunikácií, kosenie priekop, výrub krovia a pod.)

Požiadavky na zamestnanca:

 • stredné odborné vzdelanie
 • vodičský preukaz skupiny C
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča
 • doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
 • zdravotná spôsobilosť na prácu v noci
 • prax vo vedení nákladných vozidiel vítaná
 • odborná spôsobilosť na obsluhu stavebných strojov vítaná

Mzda:

 • Od 728,50 €/mesiac
 • Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne neskorších predpisov (3. platová trieda / 14.stupeň)
 • Voľné pracovné miesta v zaradení vodič cestného motorového vozidla sú na pracoviskách: Spišská Nová Ves, Moldava nad Bodvou, Trebišov, Rožňava, Michalovce
Náplň práce:
 • samostatný výkon odborných remeselných prác pri údržbe a opravách osobných, nákladných vozidiel, stavebných strojov a mechanizmov
Požiadavky na zamestnanca:
 • stredné odborné vzdelanie príslušného odborného zamerania
Mzda:
 • Od 728,50 €/mesiac Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne neskorších predpisov (3. platová trieda / 14.stupeň) Voľné pracovné miesta v zaradení automechanik sú na pracoviskách: Spišská Nová Ves, Moldava nad Bodvou, Trebišov, Rožňava, Michalovce

Miesto práce
Spišská Nová Ves

Mzdové podmienky (brutto)
692 EUR/mesiacvýška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (5. platová trieda): základná zložka od 692,00 do 830,50 € v závislosti od započítanej praxe a možnosť priznania osobného príplatku v maximálnej výške do 100 % v rozmedzí od 0 do 830,50 v závislosti od stanovených kritérií u zamestnávateľa.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Vykonáva inžiniersku činnosť, zabezpečuje technickú a majetkovoprávnu dokumentáciu pre investičnú činnosť pri príprave stavieb, podkladov pre územné rozhodnutia, stavebné a kolaudačné rozhodnutia
 • Príprava odborných stanovísk v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a príslušnej vykonávacej vyhlášky a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • Spolupráca so samosprávou a orgánmi štátnej správy pri riešení porúch ciest II. a III. triedy
 • Komunikácia s verejnosťou súvisiaca s jej podnetmi a sťažnosťami týkajúcich sa ciest a zariadení v správe našej organizácie – SC KSK
 • Kontroluje prípadné odstraňovanie vád a nedorobkov a vypratanie staveniska
 • Vykonáva preberanie a odovzdanie stavebných prác

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

 • stavebné, technický odbor

Ostatné znalosti

 • MS Office (word, excel, power point) – Pokročilý

Vodičský preukaz

 • B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Znalosť noriem a predpisov v danom odbore
 • Výkon stavebného dozoru, alebo stavbyvedúceho v zmysle platného osvedčenia podľa zákona č.138/1992 Zb.  výhoda
 • Organizačné schopnosti
 • Samostatnosť
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Zodpovednosť
 • Flexibilita
 • Spoľahlivosť
 • Bezúhonnosť

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s ďalšími  dokumentmi môžete zaslať poštou na korešpondenčnú adresu: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1 040 01 Košice alebo mailom na: sekretariat@scksk.sk

Zoznam požadovaných dokumentov:

 1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
 2. Profesijný životopis
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Do textu žiadosti žiadame pripojiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Odporúčané znenie súhlasu:
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním zaslaných osobných údajov zamestnávateľovi Správa ciest Košického samosprávneho kraja na účely ich spracovania v evidencii uchádzačov o zamestnanie a obsadzovania voľných pracovných miest. Vyhlasujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 1 roka. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Etický kódex SC KSK

Etický kódex
organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja

1. Definície a základné ustanovenia

1.1 Tento Etický kódex je záväzná norma správania sa zamestnancov organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej aj „SC KSK“).
1.2 Cieľom uplatňovania etického kódexu v praxi je také konanie zamestnancov, ktorého výsledkom bude vytvorenie dôvery v transparentnosť a presadzovanie verejného záujmu pri plnení úloh zabezpečujúcich všestranný rozvoj regiónu Košického samosprávneho kraja a plnenie potrieb obyvateľov.
1.3 Verejný záujem je všeobecný alebo lokálne väčšinový záujem na verejnoprospešnom účele, ktorým sa sleduje a uspokojí potreba verejnosti. Verejný záujem je tiež taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým alebo mnohým obyvateľom Košického samosprávneho kraja (ďalej aj „obyvateľom“).
1.4 Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám.
1.5 Splnomocnenec pre etiku je samostatný odborný pracovník, ktorý dbá na nestranný a nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným záujmom.

2. Všeobecné zásady

2.1 Zamestnanec vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi, všeobecne uznávanými a uplatňovanými morálnymi pravidlami a pravidlami etikety spoločenského styku a ustanoveniami tohto kódexu.
2.2
Pri výkone práce, ale aj mimo neho zamestnanec vystupuje zdvorilo, korektne a s úctou s vedomím, že jeho osobný výkon obsahom i formou reprezentuje SC KSK.
2.3 Zamestnanec pri plnení úloh postupuje odborne, vecne, nestranne, transparentne a objektívne, na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, aby nedošlo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch.
2.4 V konaní zamestnanca na pracovisku sa nesmie naznačiť ani prejaviť také správanie, ktoré by mohlo byť považované za:

 • mobbing (psychické dlhodobé ubližovanie, ponižovanie a stresovanie zamestnanca zo strany kolegov),
 • bossing (druh psychického teroru, ktorý vykonáva vedúci zamestnanec voči podriadeným),
 • šikanu,
 • staffing (útoky zamestnancov na vedúcich zamestnancov s cieľom zničiť ich alebo znemožniť),
 • sexuálne obťažovanie a iné podobné nežiaduce verbálne alebo fyzické správanie, ktoré by vytváralo nepríjemné pracovné prostredie.

2.5 Zamestnanec dbá na zásady slušného a spoločenského odievania na mieste výkonu práce, ale aj na podujatiach, kde reprezentuje zamestnávateľa primerane pracovnej pozícii, na ktorej pracuje, činnosti, ktorú vykonáva a podujatiu, ktorého sa zúčastňuje.
2.6 Zamestnanec nepripustí akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, veku, rodinného stavu, rasy, farby pleti, národnosti, občianstva, vyznania, náboženstva, sexuálnej orientácie, postihnutia, či akéhokoľvek iného stavu; neakceptuje sa obťažovanie a zastrašovanie.

3.
Konflikt záujmov
3.1 Konflikt záujmov je situácia, ktorá vzniká vtedy, keď z dôvodu osobného záujmu je alebo by mohol byť narušený alebo ohrozený nestranný a objektívny výkon práce a plnenie pracovných úloh. Osobný záujem zahŕňa možnú výhodu zamestnanca, jemu blízkym osobám a právnickým alebo fyzickým osobám, s ktorými má zamestnanec súkromné alebo obchodné vzťahy.
3.2 Zamestnanec SC KSK pri výkone svojej práce koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s jeho osobnými záujmami. Osobný záujem je definovaný v bode 3.1 tejto časti Etického kódexu zamestnancov.
3.3 Zamestnanec sa nezúčastňuje na žiadnej činnosti (súkromnej ani pracovnej), ktorá je alebo by mohla byť nezlučiteľná s riadnym výkonom jeho práce, alebo na činnostiach ktoré takýto výkon obmedzujú.
3.4 Zamestnanec bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku akýkoľvek reálny alebo možný konflikt záujmov.

4.
Dary a iné výhody
4.1 Darom sa rozumie bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná výhoda poskytnutá zamestnancovi pri výkone jeho práce.
4.2 Zamestnanec nevyžaduje od tretích osôb žiadne finančné dary a ani iné výhody za prácu, ktorá súvisí s plnením jeho úloh.
4.3 Akýkoľvek dar, ktorý zamestnanec preberie od tretích osôb, je povinný bezodkladne nahlásiť svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku, ktorý vedie register darov. Tieto dary sú chápané ako dary venované organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. To sa nevzťahuje na ocenenia poskytnuté zamestnancovi za zásluhy a na dary v hodnote do 50,- EUR.
4.4 Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s výkonom práce dostal do postavenia, v ktorom by bol zaviazaný odplatiť preukázanú službu, zrealizovať protislužbu alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím by sa narušila objektívnosť a nestrannosť výkonu jeho práce.
4.5 Zamestnanec je oprávnený odmietnuť dar alebo službu.

5.
Register darov
5.1 Register darov je súpis alebo súhrn záznamov, ktorý je vedený SC KSK za účelom evidencie darov a iných výhod.
5.2 Register darov vedie Splnomocnenec pre etiku.

6.
Zneužitie pracovného postavenia
6.1 Zamestnancom sa zakazuje zneužívať výhody plynúce z pracovného postavenia a informácie získané pri výkone práce, na získanie akéhokoľvek osobného, finančného, majetkového či iného prospechu.
6.2 Zamestnanec zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce, a ktoré v záujme zamestnávateľa alebo dotknutých organizácií nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
6.3 Zamestnanec nezadržiava informácie, ktoré majú byť riadne zverejnené. Zamestnanec neposkytuje informácie, o ktorých vie, že sú nesprávne alebo zavádzajúce alebo by o tom mal vedieť z titulu svojho pracovného zaradenia.
6.4 Vedúci zamestnanec vyžaduje od svojich podriadených zamestnancov len plnenie takých pracovných úloh, ktoré sú v súlade s ich náplňou práce, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi a patria do pôsobnosti zamestnávateľa v súlade s jeho poslaním a kompetenciami.
6.5 Zamestnanec sa zdržiava šírenia nepravdivých, zavádzajúcich, neúplných, či skresľujúcich informácií, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť zamestnávateľa alebo iných zamestnancov.

7.
Oznamovacia povinnosť
7.1 Oznamovacia povinnosť je nástrojom prevencie proti korupcii či konfliktu záujmov. Zamestnanec ohlasuje zamestnávateľovi členstvo v riadiacich, kontrolných, dozorných orgánoch iných právnických osôb.
7.2 Zamestnanec bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku prípady, ktoré sú v rozpore s týmto Etickým kódexom.

8.
Splnomocnenec pre etiku
8.1 Splnomocnenec pre etiku, je samostatný odborný pracovník, ktorý dbá na nestranný a nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným záujmom.
8.2 Funkciu Splnomocnenca pre etiku pre SC KSK, na základe poverenia riaditeľom organizácie, vykonáva zamestnanec na pozícii manažér systému riadenia kvality a kontroly.
8.3 Hlavnou náplňou Splnomocnenca pre etiku je najmä:

 • prijímať oznámenia o reálnom alebo možnom konflikte záujmov, evidovať ich a aktívne prešetrovať,
 • viesť register darov
 • prijímať oznámenia o neprípustnej činnosti zamestnancov, o aktívne kontrolovať dodržiavanie Etického kódexu,
 • podávať výklad tohto Etického kódexu.

8.4 Agendu týkajúcu sa práce Splnomocnenca pre etiku vedie tento Splnomocnenec.

9.
Záverečné ustanovenia
9.1 Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca SC KSK.
9.2 Za kontrolu dodržiavania Etického kódexu zodpovedá štatutárny orgán SC KSK a Splnomocnenec pre etiku.
9.3 Etický kódex nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom SC KSK a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle organizácie.
V Košiciach, dňa 19.12.2019

Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA
Generálny riaditeľ